Polska Fundacja Komunikacji

Diagnoza kompetencji pracowników organizacji pozarządowych działających w sferze kultury

O projekcie

Jedną z podstawowych zasad prowadzenia rzetelnej polityki kulturalnej jest tworzenie dogodnych warunków do powstawania oferty kulturalnej dopasowanej i atrakcyjnej dla odbiorców oraz stymulowanie ich aktywnego uczestnictwa w kulturze. Aby było to możliwie konieczna jest aktywność obywatelska i podmiotowość lokalnych środowisk twórczych, które przez współdziałanie w formie organizacji pozarządowych, korzystając ze środków publicznych, mogą prowadzić działania w sferze kultury, dostarczając społecznościom lokalnym produkty i usługi kulturowe.

Projekt „Diagnoza kompetencji pracowników organizacji pozarządowych działających w sferze kultury” poprzez zdiagnozowanie barier i możliwości jakie występują w III sektorze w praktyce prowadzenia działalności kulturalnej, umożliwi stworzenie rekomendacji mogących usprawnić ich funkcjonowanie oraz ulepszyć komunikację na linii państwo/samorząd – obywatel oraz usprawnić współdziałanie sektora publicznego i pozarządowego w realizacji priorytetów strategii rozwoju kultury w Polsce. Badanie pozwoli także określić skuteczność organizacji pozarządowych w aplikowaniu o środki publiczne zarówno pod kątem spełniania kryteriów formalnych jak i wymogów merytorycznych

Profesjonalizacja sektora pozarządowego znacząco wpływa na podniesienie jakości świadczonych przez niego usług. Zależność ta dotyczy również organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury, dlatego tak istotne jest kładzenie nacisku na podnoszenie kompetencji pracowników i współpracowników tych organizacji, nie tylko w obszarze działalności merytorycznej, ale również w obszarze pozyskiwania funduszy i zarządzania projektami. Profesjonalna kadra podnosi skuteczność organizacji, co przekłada się na realizację lepszych jakościowo działań i osiąganie założonych efektów.

projekt finansowany
MKiDN